Kanon głosu 8 do św. Serafina, Sarowskiego Cudotwórcy

Kanon z Minei, ze służby Świętemu na dzień 2 stycznia. Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas grzesznych! 

Kanon głosu 8 do św. Serafina, Sarowskiego Cudotwórcy

 

Pieśń 1

Irmos: Izrael przeszedł po morzu jak po suchej ziemi, a uciekłszy od egipskiego zła zawołał: zaśpiewajmy pieśń Bogu, Wybawcy naszemu.

 

Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

O Przepodobny Ojcze! Zgodnie z przykazaniem Chrystusowym, szedłeś do Królestwa Niebieskiego drogą wąską i ciernistą, znienawidziwszy drogę szeroką i wygodną: błagaj dzisiaj Boga za nas, świętujących jasną Twoją pamięć. 

Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

O Przepodobny Ojcze! Już w młodości zdobyłeś szczyty wolności od pożądań i wziąłeś swój krzyż, bez oglądania się wstecz podążając za Chrystusem; stałeś się skarbnicą duchowej mądrości i osiągnąłeś Niebieskie Jeruzalem: błagaj za nas Boga, Jedynego, Który miłuje człowieka. 

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi:

O Przepodobny, stojąc teraz przez Tronem Bożym, błagaj za kraj nasz, aby został wybawiony od napaści obcych, a dla miłujących Chrystusa ludzi naszej ziemi wybłagaj swoimi modlitwami zbawienie. 

Teraz i zawsze i na wieki wieków, amiń. 

O Włodarko, usłysz modlitwy tych, którzy z wiarą i miłością do Ciebie się uciekają i z bojaźnią Cię wychwalają. 

 

Pieśń 3

Irmos: Najwyższy Stwórco niebiańskiego kręgu i Założycielu Cerkwi, Władco Boże, umocnij mnie w miłości do Ciebie, najwyższe pragnienie, umocnienie wiernych, Jedyny miłujący człowieka.

 

Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 O Błogosławiony! Błagaj Chrystusa Boga o to, aby wybawił nas od głodu i moru, od niespodziewanej śmierci, od ukrytych grzechów i obłudnych myśli, abyśmy mogli czystym sercem zawołać do Chrystusa: zbaw nas przez modlitwy Przepodobnego, o Władco!

 Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 Podążając w łagodności i pokorze za Władyką Chrystusem, byłeś prawdziwie wszystkim dla wszystkich: bogatych i ubogich z mocą nauczałeś pobożności, przyszłość widziałeś wyraźnie, niczym teraźniejszość. O Przepodobny, błagaj Chrystusa Boga o przebaczenie grzechów naszych. 

 Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi:

 O Przepodobny, wybaw twój monaster od wszelkiej wrażej napaści, napełnij go miłością i łaską Bożą, żeby nie obciążał się troskami tego świata, ale przez Twoje modlitwy, żeby otrzymał zbawienny dla duszy dar Bożego miłosierdzia. 

 Teraz i zawsze i na wieki wieków, amiń. 

 O Przeczysta Włodarko, w Tobie pokładamy naszą ufność, Ty jesteś naszą nadzieją, wybaw chrześcijan prawosławnych, zanoszących do Ciebie błagania i wzywających Twojego imienia. 

 

Sidalen, głos 4:

Wstrzemięźliwością swoją zwyciężywszy morze pożądań i osiągnąwszy przystań wolności od żądz, stałeś się naczyniem łaski Ducha Świętego, o Przepodobny Serafinie: błagaj Chrystusa Boga, aby darował nam wielkie miłosierdzie. 

 

Pieśń 4

Irmos: Usłyszałem, o Boże, o tajemnicy Twojej Opatrzności, zrozumiałem Twoje dzieła i wychwaliłem Twe Bóstwo.

 

Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 O Przepodobny Serafinie, ubłagaj Twoimi modlitwami Boga i rozprosz grzeszny mrok naszego smutku: wolnością od pożądań, wiarą i miłością obdarz wszystkich, którzy oddają cześć przechwalebnej Twej pamięci. 

 Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 Nie tylko święty Monaster Sarowski i nie tylko cała Ziemia Rosyjska, ale wszyscy prawdziwie wierzący chrześcijanie mają w Tobie, o Błogosławiony, gorącego modlitewnika, niezawodnego wspomożyciela, mocnego i niezwyciężonego orędownika. O Przepodobny, błagaj za nas Przenajświętszą Trójcę! Wraz z chórami świętych, których życia zapragnąłeś, módl się o Chrystusowy pokój i Boży porządek na całym świecie, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie, a w przyszłości odziedziczyć życie wieczne. 

 Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi:

 O Przepodobny! Byłeś wielki wśród postników, przeszedłeś ziemskie życie ciasną drogą pustelników i zakończyłeś je modlitwą pokajanną: błagaj Boga o nasze zbawienie!

 Teraz i zawsze i na wieki wieków, amiń. 

 O Przeczysta Bogurodzico! Ty jesteś naszą przystania i umocnieniem: błagaj Syna Twojego i Boga naszego, aby darował nam zbawienie i odpuszczenie grzechów. 

 

Pieśń 5

Irmos: Oświeć nas przykazaniami Twoimi, Zbawco, i mocną Twą ręką daj nam Twój pokój, Boże miłujący człowieka.

 

Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 O Przepodobny, nieustanną modlitwą rozsławiłeś Monaster Sarowski, olejem od ikony Przenajświętszej Bogurodzicy namaszczając chorych i obficie darując im w ten sposób uzdrowienie: błagaj również i teraz za dusze nasze. 

 Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 Biskupi i kapłani, radujcie się z powodu sarowskiego mnicha, wraz z prostym ludem razem zaśpiewajcie ku czci Błogosławionego Ojca: cichej przystani dla wzburzonych nawałnicą trosk, niezawodnego lekarza chorób duchowych i cielesnych. 

 Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi:

 O Przepodobny, zanieś modlitwy twoje do Przenajświętszej Trójcy jako ofiarę miłą Bogu i przeczystą i nie zapominaj o nas, oddających teraz cześć Twojej pamięci: wybłagaj miłosierdzie dla wrogów naszych, którzy nas nienawidzą i obrażają i wybaw wszystkich od wszelkich trosk. 

 Teraz i zawsze i na wieki wieków, amiń. 

 O Włodarko! Poprowadź mój umysł, wzburzany mnóstwem pożądań, zbaw tych, o Czysta Bogurodzico, którzy do Ciebie się uciekają, albowiem nie mamy innej pomocy poza Tobą. 

 

Pieśń 6

Irmos: Modlitwę mą zaniosę do Boga i opowiem mu o moich smutkach, albowiem moja dusza napełniła się złem i życie moje zbliżyło się do piekła; dlatego modlę się, niczym Jonasz: wybaw mnie, Boże, od zatracenia.

 

Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 Wszyscy jesteśmy napełnieni grzechem, Twoje zaś modlitwy, o Przepodobny Serafinie, wznoszą się do Boga niczym pełne wonności kadzidło. Dlatego błagamy Cię: osusz wzburzone na naszej ziemi złe morze niewiary i wybłagaj u Zbawiciela zbawienie dla dusz naszych.

 Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 Prawdziwie jesteś błogosławiony, o Przepodobny Serafinie! Albowiem swoim ubóstwem zgromadziłeś bogactwo, a płaczem radość, którą obficie rozdawałeś przychodzącym; również i teraz jaśniejesz promieniami cudów i uzdrawiasz wszystkich, którzy z wiarą przychodzą do Ciebie. 

 Chwała Ojcu i Synowi i Świetemu Duchowi:

 Na miejscu pustynnym wykopałeś własnoręcznie studnię, o Przepodobny, której wodą zaspokajałeś pragnienie przychodzących, teraz zaś tą samą wodą uzdrawiasz wiele chorób ludzi niedomagających. Prawdziwie zadziwiającego orędownika i cudotwórcę darował nam w Tobie Władca Bóg. 

 Teraz i zawsze i na wieki wieków, amiń. 

 Zaprawdę wyznajemy w Tobie Matkę Bożą, prawdziwą Bogurodzicę: albowiem przez Twoje Narodziny i miłosierdzie Boga miłującego człowieka zostaliśmy wybawieni od potępienia i wezwani do życia wiecznego. 

 

Kondak, głos 2:

O Przepodobny! Porzuciłeś przemijalne piękno tego świata i zamieszkałeś w Monasterze Sarowskim; nauczywszy się tam anielskiego życia stałeś się dla wielu drogą do zbawienia. Dlatego Chrystus Cię rozsławił, Ojcze Serafinie i obdarzył Cię darem uzdrawiania i czynienia cudów. Z tego powodu wołamy do Ciebie: raduj się, Serafinie, Przepodobny ojcze nasz!

 

Ikos:

Opuściłeś rodzinę i przyjaciół, za nic miałeś bogactwo i zamieszkałeś w Pustelni Sarowskiej. Walczyłeś z pożądaniami niczym bezcielesny i stałeś się godny zaliczenia do chórów anielskich. Otrzymałeś rozum duchowy, pozwól więc nam rozumnie wychwalać Cię w pieśniach słowami: raduj się, błogosławiony Serafinie, niebiański człowieku i ziemski aniele; raduj się, posłuszniku miłości Chrystusowej; raduj się, mieszkanie Ducha Świętego; raduj się, wielka radości zatroskanych, zmęczonych i wątpiących; raduj się, źródło uzdrowień; raduj się, słodkie pocieszenie dusz pogrążonych w bólu; raduj się, cicha przystani mnichów i najmądrzejszy nauczycielu; raduj się, chwało Ziemi Rosyjskiej; raduj się, Serafinie, Przepodobny ojcze nasz!

 

Pieśń 7

Irmos: Trzej młodzieńcy pochodzący z Judei, wiarą w Trójcę podeptali w Babilonie ogień pieca, śpiewając: błogosławiony jesteś, Boże ojców naszych!

 

Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 Boże, bądź dla nas miłościw i przez modlitwy sługi Twojego, Przepodobnego Serafina, zachowaj nas od wszystkiego, co jest zgubne dla duszy, abyśmy mogli wołać ze skruchą: błogosławiony jesteś, Boże!

 Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 Któż się nie zadziwi, któż nie wychwali niepojętej głębi miłosierdzia Twojego, Boże, Który objawiłeś całemu światu sługę Twojego, Przepodobnego Serafina, gorącego orędownika za nas, wołających: błogosławiony jesteś, Boże ojców naszych!

 Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi:

 O Przepodobny Serafinie! Przyjmij pełną wdzięczności dla Ciebie pieśń naszą i daruj uzdrowienie wszystkim nam, którzy świętujemy Twoją pamięć i oddajemy cześć świętym Twoim relikwiom, wołając: błogosławiony jesteś, Boże ojców naszych!

 Teraz i zawsze i na wieki wieków, amiń:

 O Przenajświętsza Bogurodzico! Ty jesteś naszą przystanią i umocnieniem: błagaj Syna Twojego i Boga naszego o to, aby darował nam zbawienie i odpuszczenie grzechów!

 

Pieśń 8

 Irmos: Króla Niebieskiego, Którego cześć wyśpiewują chóry anielskie, chwalcie i wywyższajcie na wszystkie wieki.

 

Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 O Przepodobny! Widząc Twoje cnotliwe życie, dyszący złem wróg zapragnął Ci przeszkodzić, ale dzięki łasce Bożej i modlitwom Włodarki zwyciężyłeś go i oddałeś chwałę Bogu, wołając: wychwalajcie Boga w Jego dziełach i wysławiajcie Go na wieki. 

 Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 Niczym błyskawica, która rozświetla całe niebo, tak samo wieść o Twoich cudach, o Przepodobny, rozeszła się na całą ziemię. My zaś, pełni radości z powodu Twojej sławy, wołamy: dzieci – błogosławcie, kapłani – wychwalajcie, ludzie – wysławiajcie Boga na wieki. 

 Chwała Ojcu i Synowi i Świetemu Duchowi:

 O Przepodobny! Uzdrów nasz umysł pogrążony w marnych i pożądliwych myślach, ucisz fale złej nieprawości, umocnij nasze serca osłabione troskami życiowymi, abyśmy mogli chwalić Chrystusa-Stworzyciela na wieki.

 Teraz i zawsze i na wieki wieków, amiń. 

 Raduj się, ognisty tronie Boży! Raduj się, zorzo duchowej światłości! Raduj się, obłoku jaśniejącego Słońca Prawdy, Chrystusa Zbawiciela naszego, Którego wychwalamy na wieki. 

 

Pieśń 9

 Irmos: Wyznajemy Ciebie, jako prawdziwą Bogurodzice, zbawieni przez Ciebie, Dziewico Czysta i wychwalamy z chórami anielskimi.

 

Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 O Przepodobny, zapragnąłeś naśladować wielkich ojców, którzy w dawnych czasach zajaśnieli w postach i podwigach, całe więc swoje życie spędziłeś w modlitwie, trudach i postach, aby dotrzeć do mieszkań niebieskich: dlatego Ciebie wielbimy. 

 Przepodobny Ojcze Serafinie, błagaj Boga za nas!

 Chrystus Bóg przepasał Cię mocą i dał siłę do zwyciężania podstępów i sztuczek diabelskich, o Przepodobny! Dlatego prosimy Cię teraz: błagaj Boga miłującego człowieka, żeby wybawił nas od wszystkich wrażych napaści i pokus i zbawił dusze nasze.

 Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi:

 Uciekamy się do Ciebie w naszych boleściach i troskach, o Przepodobny, i z głębi duszy wołamy: bądź nam cichą przystanią, niezawodnym uzdrowieniem chorób i wybaw nas od wszelkich niemocy i bied, abyśmy Cię zawsze wielbili. 

 Teraz i zawsze i na wieki wieków, amiń. 

 O Dziewico Przeczysta! Porodziłaś Słowo i Syna Bożego, Jednego ze Świętej Trójcy, błagaj Go z przepodobnymi i sprawiedliwymi za nas, proszących z wiarą o wybaczenie grzechów. 

 

Modlitwa

O Przepodobny Ojcze Serafinie, gorliwy sługo Boga prawdziwego, jaśniejący klejnocie Cerkwi Prawosławnej, zadziwiający podwiżniku pobożności chrześcijańskiej! Do Ciebie się uciekamy, Ciebie błagamy, przed Tobą otwieramy pełne boleści dusze nasze. Błagaj Boga za ludzi, wzburzanych pożądaniami i marnością tego świata; módl się nieustannie za wszystkich, którzy do Ciebie się uciekają i o pomoc Twoja proszą. Nie gardź małą naszą gorliwością, umocnij ją Twoimi modlitwami. Daruj nam, przez łaskę Bożą, wybawienie od trosk i uzdrowienie z chorób, ulecz nasze słabości duchowe i niemoce cielesne, skieruj nasz umysł ku poznaniu wiary prawosławnej i pomóż nam w zachowywaniu wszystkich przykazań Bożych. Ochroń dusze i umysły prawosławnych od zamroczenia i niewiary, spraw, abyśmy wszyscy darzyli się wzajemną miłością i  rosnąc w pobożności Chrystusowej, żebyśmy w radości serca wołali do Ciebie: raduj się, uzdrowienie nasze! Raduj się, pocieszenie nasze! Raduj się, radości nasza, Przepodobny Ojcze Serafinie! Uczyń nas godnymi skosztowania Twej radości na wieki wieków.

 

, , ,

%d blogerów lubi to: